STRONA W PRZEBUDOWIE

Idea Biegu Powstania Wielkopolskiego

Bieg Powstania Wielkopolskiego to impreza sportowo-kulturalna upamiętniająca Powstanie Wielkopolskie 1918-1919.
Uczestnicy oprócz rywalizacji stricte sportowej wezmą udział w swoistej ścieżce edukacyjnej mającej za zadanie przybliżenie tego niedocenianego wydarzenia historycznego. Bieg ma na celu propagowanie wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim, krzewienie postaw patriotycznych, budowanie świadomości o chlubnej historii Wielkopolan i Polaków.

Trasa biegu

Trasa biegu składa się z dwóch pętli po 5km każda.


Bieg odbędzie się wokół jeziora maltańskiego. Start i meta w innym miejscu tak by dystans był równy 10 km.

Regulamin

Regulamin zawodów „Bieg Powstania Wielkopolskiego”


PATRONAT I ORGANIZATORZY
1. Organizatorem Biegu Powstania Wielkopolskiego zwanego dalej „Biegiem”jest:
FOOD 40&4 Maciej Mużyło
Ul Przecznica paw.1
63-000 Środa Wielkopolska
NIP 7881716669
2.Celem Biegu jest propagowanie wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim, upamiętnienie 103 rocznicy jego wybuchu, krzewienie postaw patriotycznych, budowanie świadomości o chlubnej historii Wielkopolan i Polaków, promocja sportu, promocja województwa Wielkopolskiego oraz promocja miasta Poznania.
• Internet: www.biegpowstaniawlkp.pl,
e-mail: biegpowstaniawielkopolskiego@gmail.com
TERMIN I MIEJSCE
1. Bieg Powstania Wielkopolskiego odbędzie się 19 lutego 2022 roku o godz. 14 w Poznaniu.
2. Start i meta wyznaczone zostały na terenie POSiR Malta w Poznaniu

3. Długość trasy wynosi 10 km.
4. Trasa tworzy zamkniętą pętlę i biegnie promenadą nad jeziorem Maltańskim Trasa pokryta asfaltem i kostką brukową. Dystans to dwa okrążenia
5. Trasa będzie posiadała oznaczone wszystkie kilometry: od 1 do 5
6. Na trasie będzie znajdował się punkt nawodnienia.
BIURO ZAWODÓW
W dniu 19 lutego Biuro Zawodów Biegu Powstania wielkopolskiego będzie się znajdowało w pomieszczeniu informacji w trybunie na terenie POSiR Malta
PROGRAM ZAWODÓW
1. 10:00 – 13:30- wydawanie pakietów startowych w dniu 19 luty 2022,
2. 12:00 - otwarcie strefy historycznej
3. 12:30 – rusza festiwal grochówki
4. 14:00 start biegu
5. 15:30 - uroczyste zakończenie biegu (wręczenie nagród)
5. 16:30 zakończenie wydarzenia
UCZESTNICTWO i WARUNKI
1. W Biegu Powstania Wielkopolskiego mogą wziąć udział osoby, które do dnia 18 lutego 2022 r. ukończą 18 lat. Osoby niepełnoletnie mogą wystartować po uzyskaniu pisemnej zgody opiekuna prawnego.
- Limit czasu na ukończenie zawodów to 80 minut. Pomiar czasu zostanie dokonany w sposób elektroniczny, na podstawie chipu z pakietu startowego.

- W dniu zawodów od g. 17 w okolicy startu będzie zorganizowany darmowy depozyt dla uczestników Biegu. Korzystanie z depozytu odbywa się za okazaniem nr startowego.
- Po zawodach każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal, posiłek regeneracyjny oraz folię NRC podpisanie własnoręcznie oświadczenia o zdolności do udziału w biegu
Warunkiem uczestnictwa jest niesienie właściwej opłaty startowej . Brak opłaty powoduje wykreślenie z listy startowej.
- Opłata startowa wynosi: 75 zł.
4. Weryfikacja zawodników, wydawanie pakietów i numerów startowych będą odbywały się w Biurze Zawodów w dniu zawodów oraz odbiór pakietów będzie możliwy w dniach 17 i 18 luty 2022 roku pod adresem:
Ul Bliźniąt 1
61-224 Poznań
Odbiór przez inną osobę niż zgłoszony zawodnik możliwy tylko na podstawie pisemnego upoważnienia. Wzór do pobrania ze strony internetowej organizatora.
5. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację zawodnika.
6. Organizator ubezpiecza zawodników na czas zawodów , nie odpowiada za rzeczy pozostawione poza szatnią lub wyznaczonym miejscem.
7. Przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz warunków bezpieczeństwa na trasie biegu.
8. Zawodnicy startujący w zawodach mają obowiązek dostosowania się do przepisów ruchu drogowego i zachowania wszelkich środków ostrożności - pokonując trasę po drogach miejskich korzystają z wyznaczonej specjalnie w tym celu części jezdni - w miejscu gdzie droga jest wyłączona z ruchu tylko częściowo, zachowują szczególną ostrożność trzymając się prawej strony drogi nie wybiegają na stronę lewą - bezwzględnie wykonują wszystkie polecenia wydawane przez policję oraz służby porządkowe, które koordynują i zabezpieczają trasę zawodów - zawodnicy podczas biegu stosują zasadę Fair Play.
9. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegnięcie po zatwierdzonej trasie Biegu i ukończenie biegu w regulaminowym czasie 90 min Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu do godziny 15:30 są zobowiązani do przerwania biegu i dojechania do mety pojazdem z napisem „Koniec Biegu". Ktokolwiek pozostanie na trasie po upływie tego czasu, ponosi za to odpowiedzialność własną, stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.
10. Pomiar czasu netto (odliczany w momencie przekroczenia linii startu przez zawodnika)
11.Start jest wspólny.
12. Limit uczestników wynosi 999 osób w tym 250 nie zaszczepionych przeciw COVID – 19 ( zgodnie z obowiązującymi przepisami. Weryfikacja następuje na podstawie oświadczenia zawodnika. Oświadczenia do pobrania ze strony internetowej organizatora.
SZATNIA I PRZECHOWALNIA

1. Szatnia i przechowalnia odzieży w dniu 19 luty 2022 będzie znajdowała w pobliżu Biura zawodów
2. Szatnia i przechowalnia będzie przyjmowała do depozytu rzeczy osobiste zawodników zapakowane do worków (dostarczonych przez organizatora przy weryfikacji). Szatnia i przechowalnia będzie czynna od godz. 10:00 do godz. 16:00. Wydawanie worków z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.
KLASYFIKACJA
Pamiątkowymi statuetkami nagrodzone zostaną osobno kobiety oraz mężczyźni zajmujący miejsca 1-3 w poszczególnych kategoriach (kryterium jest sam rok urodzenia) :
- open,
- 16-30,
- 30-40,
- 40-50
- 50+. Kategoria open zostanie nagrodzona dodatkowo nagrodami rzeczowymi. Statuetkami nagrodzeni zostaną także uczestnicy: najmłodszy, najstarszy oraz z najlepszym przebraniem powstańczym. Dodatkową klasyfikacją jest klasyfikacja służb mundurowych (open kobiety, open mężczyźni). Przez służby mundurowe rozumie się: żołnierzy, funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej, Straży Granicznej, Straży Pożarnej, Służby Celnej oraz Służby Więziennej- zarówno w czynnej służbie jak i w stanie spoczynku. Osoby chcące wziąć udział w klasyfikacji służb mundurowych powinny zaznaczyć taką opcję na etapie rejestracji oraz móc potwierdzić fakt przynależności do danej służby odpowiednim dokumentem przy odbiorze pakietu startowego. Odbiór nagród następuje podczas ceremonii wręczenia nagród bezpośrednio po Biegu. Wyniki będą umieszczone na stronie internetowej organizatora.
NAGRODY
1. Każdy z zawodników, który ukończy bieg w regulaminowym czasie otrzyma pamiątkowy medal.
2. Zwycięzcy w klasyfikacjach generalnych (pozycje 1-3) otrzymają puchary, nagrody rzeczowe od sponsorów biegu.
ŻYWIENIE
Po ukończeniu biegu na mecie zawodnicy otrzymają napoje oraz posiłek regeneracyjny. Herbata oraz do wyboru jedno z dań Festiwalu Grochówki
FINANSOWANIE
Koszty organizacji Biegu Powstania Wielkopolskiego pokrywają uczestnicy z wniesionych opłat startowych. Wydarzenie jest przedsięwzięciem komercyjnym.
Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest dokonanie rejestracji elektronicznej (www.maratończyk.pl), opłacenie pakietu startowego, podpisanie deklaracji uczestnictwa w biegu na własną odpowiedzialność, oświadczenia RODO oraz oświadczenia związanego z COVID podczas odbioru numeru startowego w dniu zawodów. Rejestracja, o której mowa jest jednoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.
Raz uiszczona opłata nie podlega zwrotowi chyba, że impreza nie może się odbyć z winy organizatora.
W przypadku reklamacji obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.
Reklamacje można składać w terminie 30 dni na adres Organizatora

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Przewidziana została nagroda rzeczowa dla zawodnika najlepiej przebranego według motywu przewodniego Powstanie Wielkopolskie.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązani są poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy.

3. Ewentualne sprawy sporne wynikające z niniejszego regulaminu rozpatrywać będzie zespół odwoławczy powołany przez organizatora zawodów.

4. Uczestnicy imprezy zobowiązują się do przestrzegania zasad higieny wprowadzonych ze względu na stan epidemii.

19 luty 2022 r w Poznaniu.Wprowadzenie1. Tegoroczna edycja biegu: VI Bieg Powsyania Wielkopolskiego
2. Wydarzenia towarzyszące:
- piknik rodzinno - historyczny
- festiwal grochówki
 

Aktualności

Kontakt


* - oznacza pola wymagane.

  • FOOD 40&4
  • info@biegpowstaniawlkp.pl , biegpowstaniawielkopolskiego@gmail.com
  • tel. +48 603 880 297
  • NIP 7881716669
  • REGON 639767971